Čarovná formulka

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

 

Event Horizon o.z., so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 234 480 (ďalej len „Event Horizon“) bude v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše nasledujúce osobné údaje:

 

a) krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie a ďalšie údaje povinne uvádzané v registračnom formulári, dátum registrácie, údaje o úhrade vstupného (t. j. číslo účtu, z ktorého bola platba zadaná, resp. informácia o tom, že platba sa vykoná v hotovosti, výška platby, dátum zaplatenia),

b) ďalšie osobné údaje dobrovoľne uvádzané v registračnom formulári alebo dobrovoľne nám poskytnuté, vrátane ďalších kontaktných údajov, napríklad účtov na sociálnych sieťach,

c) ďalšie osobné údaje získavané počas komunikácie s Vami, najmä údaje o Vašich predchádzajúcich skúsenostiach s LARP-ovými podujatiami, Vaše preferencie pri účasti na LARP-ových podujatiach a informácie o postave, ktorú budete na LARP-ovom podujatí stvárňovať.

 

Event Horizon bude v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať na účel:

 

i) uzatvorenia resp. plnenia zmluvy, t. j. aby pre Vás mohla pripraviť podujatie, na ktoré sa registrujete, osobné údaje podľa písm. a), b) a c),

ii) ochrany svojich práv a oprávnených záujmov osobné údaje podľa písm. a),

iii)    vedenia štatistiky osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Osobné údaje budú na tento účel anonymizované. To znamená, že na štatistické účely sa nebude spracúvať Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa ani žiadne ďalšie kontaktné údaje ani číslo účtu;

iv) plnenia povinností v zmysle príslušných právnych predpisov osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Ide napríklad o potrebu viesť potrebné záznamy v účtovníctve a

v) zasielania elektronickej pošty na účel priameho marketingu ďalších podujatí organizovaných Event Horizon v súlade s62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty.

 

Na spracovanie osobných údajov podľa bodu i) až iv) sa Váš súhlas nevyžaduje.

 

Máte právo kedykoľvek Event Horizon zaslať písomnú žiadosť o skončenie zasielania správ podľa bodu v). Ihneď po doručení Vašej žiadosti bude Vaša e-mailová adresa vymazaná z databázy na účel podľa bodu v).

 

Vyplnením nepovinných položiek registračného formulára vyjadrujete súhlas s ich spracúvaním na vyššie uvedené účely. Aj ak nepovinné položky vyplníte, svoj súhlas so spracúvaním v nich uvedených osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledujúce práva:

 

  • právo na vydanie potvrdenia, či Event Horizon spracúva Vaše osobné údaje,
  • právo na informáciu o zdroji,  ktorého Event Horizon získala Vaše osobné údaje,
  • právo na informáciu o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
  • právo na opravu a likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
  • právo na likvidáciu Vašich údajov, ktoré sú spracúvané neoprávnene,
  • právo na zablokovanie osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, ak bol tento súhlas odvolaný,
  • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel podľa bodu ii) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

 

Podrobnosti o Vašich právach upravuje Zákon a predovšetkým jeho § 28 a § 29.
Vaše žiadosti o skončenie zasielania správ podľa bodu v), odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa písm. b) ako aj žiadosti, ktorými uplatňujete Vaše práva podľa zákona môžete zasielať na e-mailovú adresu:  slobodovinari@gmail.comalebo na poštovú adresu uvedenú vyššie.