Cookies a ochrana súkromia na webe

Poučenie o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webu https://www.kralovstvovina.event-horizon.sk

1. Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa ťa týka, ak si návštevníkom nášho webu: https://www.kralovstvovina.event-horizon.sk.

2. Kto spracúva tvoje údaje a na koho sa môžeš obrátiť s otázkami, žiadosťami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany súkromia a osobných údajov?

Poučenie poskytuje a tvoje údaje spracúva občianske združenie Event Horizon, so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 234 480. To sme my.

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa na nás môžeš obracať písomne na adrese:

Event Horizon
Šalviová 40
821 01 Bratislava

alebo e-mailom na adrese: kralovstvo@event-horizon.sk.

3. Aké údaje o tebe budeme spracúvať a na aký účel?

Náš server spracúva technické údaje potrebné na účel správneho fungovania a zobrazenia jednotlivých stránok v rámci webu. Tieto údaje sa spracúvajú na pozadí systému a na nič iné ako na prevádzku webu ich nepoužívame. Zjednodušene povedané, náš a tvoj počítač (mobil, tablet) si medzi sebou musia vymeniť nejaké údaje (napr. IP adresu, typ prehliadača, atď.), aby spolu vedeli správne komunikovať, keď si prehliadaš náš web. Právnym základom spracúvania je požiadavka na funkčnosť portálu. K týmto údajom nemáme prístup, neukladáme ich a nevieme ich použiť na tvoju identifikáciu. Vlastne to nie sú osobné údaje, ale používame ich s rešpektom.

Ďalej používame súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v tvojom počítači, mobile alebo inom zariadení. Používame ich na vyššie uvedený účel a na štatistické účely. Cookies používame na štatistické len s Vaším súhlasom. Viac o používaní cookies nájdete v bode 8.

4. Kto má k údajom, ktoré spracúvame pri návšteve nášho webu prístup?

K technickým údajom, ktoré si vymieňa náš server a tvoje zariadenie má prístup prevádzkovateľ pripojenia do siete internet a ďalší poskytovatelia služieb elektronických komunikácií. Sú viazaní telekomunikačným tajomstvom.

Niektoré cookies, ktoré používa náš web využívame my, iné tretie strany. Podrobnosti nájdeš v bode 7.

Nemôžeme tiež vylúčiť, že v súlade s príslušnými predpismi si od nás alebo od poskytovateľa telekomunikačných služieb v rámci kontrolnej činnosti alebo vyšetrovania údaje, ktoré spracúvame, vyžiadajú súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné úrady.

Tvoje údaje získané pri prevádzke nášho webu nezverejňujeme.

5. Ako dlho budeme tvoje údaje používať?

Tvoje údaje, ktoré používame v súvislosti s návštevou nášho webu spravidla spracúvame len kým nezavrieš prehliadač, resp. kartu s našou stránkou.

Niektoré cookies sa na tvojom zariadení uchovávajú dlhšie. Viac nájdeš v bode 7.

6. Aké máš práva a ako si ich uplatniť?

Svoje práva si môžeš uplatniť tak, že nás kontaktuješ spôsobom podľa bodu 2. O vybavení tvojej žiadosti ťa budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch ťa vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť tvoj podnet a overiť tvoju totožnosť, budeme potrebovať, aby si vo svojej žiadosti uviedol svoje meno, priezvisko a kontaktný údaj, ktorý si nám niekedy poskytol. Ak si nám ešte žiadny kontaktný údaj neposkytol, oznám nám adresu trvalého pobytu.

Máš právo na prístup k údajom. Ak o to požiadaš, oznámime ti, či tvoje údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máš právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o tebe spracúvame, ak si myslíš, že sú nesprávne.

Máš právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ktoré o tebe spracúvame:

  • ak ich už nepotrebujeme,
  • ak odvoláš súhlas, ktorí si nám na spracúvanie dal,
  • ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo
  • ak správne namietneš, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad tvojimi právami.

Máš právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:

  • ak sa domnievaš, že o tebe spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,
  • ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadaš o to namiesto vymazania,
  • ak namietaš spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad tvojimi právami.

Máš právo získať osobné údaje, ktoré o tebe spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžeš preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na tvoju žiadosť osobné údaje priamo k tebou zvolenému prevádzkovateľovi.

Máš právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveď tvoje práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievaš, že prevažujú nad našimi záujmami.

Máš právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý si nám dal. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievaš, že pri spracúvaní tvojich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžeš sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o svojich právach nájdeš vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

7. Používanie cookies.

Náš web používa cookies. Nemáme možnosti na to, aby sme ťa pomocou cookies vedeli identifikovať, takže cookies vlastne pre nás ani nie sú osobné údaje. Bez ohľadu na to k nim pristupujeme s rešpektom a budeme sa k nim chovať tak, ako by to osobné údaje boli.

Používame dva druhy cookies, a to vrátane cookies, ktoré nám poskytujú tretie strany.

Funkčné a technické (nevyhnutné) cookies zabezpečujú riadne fungovanie webu. Bez nich by web nefungoval, a preto ich môžeme používať aj bez tvojho súhlasu. K týmto cookies okrem iného patria cookies potrebné na správnu funkciu prehrávača videí zo služby youtube.com a správnu funkciu tlačidiel sociálnych sietí.

Štatistické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácií o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybuješ. Tieto cookies môžu spracúvať aj tretie strany, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby. Na používanie týchto cookies sa vyžaduje tvoj predchádzajúci súhlas.

Poskytovateľ analytických a štatistických služieb služieb, funkcie prehrávača videí a funkcie tlačidiel sociálnych sietí pri tvojom používaní nášho webu ukladajú a používajú ešte tretí druh cookies na marketingové účely. My ich nepoužívame. Na používanie týchto cookies sa vyžaduje tvoj predchádzajúci súhlas.

Štatistické a marketingové cookies pre nás spracúvajú nasledujúce služby tretích strán:

  • Služba: Google Analytics, prevádzkovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdeš tu.
  • Služba: Youtube.com, prevádzkovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdeš tu.
  • Služba: Facebook.com,prevádzkovateľ: Facebook Ireland, Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdeš tu.

Väčšina cookies sa ukladá len na čas kým nezavrieš svoj internetový prehliadač (session cookies). Niektoré cookies sa ukladajú dlhšie (permanent cookies).

Podrobnosti o tom, aké konkrétne cookies sa pri používaní našich stránok ukladajú na tvojom zariadení, ktoré používame my alebo tretia strana, ako dlho sa ukladajú a ďalšie informácie si môžeš pozrieť v nastaveniach svojho prehliadača. V nastaveniach internetového prehliadača môžeš tiež kedykoľvek zakázať používanie a ukladanie cookies a vymazať už uložené cookies.

Cookies, na ktoré sa vyžaduje tvoj predchádzajúci súhlas nebudeme používať (ani poskytovateľ služieb), kým nám tento súhlas nedáš. Súhlas nám dáš tým, že budeš web aktívne používať (napríklad klikneš na akýkoľvek link) a tým, že v nastaveniach svojho prehliadača umožníš ukladanie a používanie cookies.

Ak v nastaveniach Vášho prehliadača vypneš ukladanie používania cookies, nebudeme tvoje cookies spracúvať. Zmeniť nastavenia svojho prehliadača a vymazať uložené cookies môžeš kedykoľvek. Ako to urobiť nájdeš v návode na používanie tvojho prehliadača.

Ak v tvojom prehliadači vypneš používanie cookies, naša stránka ťa bude opakovane informovať o používaní cookies, pretože si nemôže uložiť cookie s informáciou, že si už bol o používaní cookies poučený.