Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Toto sú všeobecné podmienky občianskeho združenia Event Horizon, so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, IČO: 50 234 480, zapísaného v Registri občianskych združení MV SR, reg. č.: VVS/1-900/90-46022, štatutárny orgán: Michal Grečner, predseda.

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na verejné kultúrne podujatia zo sveta Kráľovstva Vína, ktorými sú:

 • verejné kultúrne podujatia z cyklu Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál
 • verejné kultúrne podujatia z cyklu Jarná bojovka: Hranica

a na ich účastníkov.

 1. Všeobecné podmienky stručne

Je to celkom jednoduché. Keď sa zaregistruješ na naše podujatie, vzniká medzi nami zmluva. Ty si povinný zaplatiť nám vstupné a my sme povinní usporiadať pre teba podujatie a umožniť ti účasť na ňom.

Ak chceš vedieť viac, nech sa páči, čítaj ďalej. V bode 2 nájdeš viac informácií o tom, čo v týchto všeobecných podmienkach nájdeš a čo nie.

Ak nechceš vedieť viac, nemaj obavy. Myslíme si, že v našich všeobecných podmienkach nie je nič, čo by ťa mohlo prekvapiť (žiadne zákernosti malým písmom) alebo čo by sa nedalo rozumne očakávať.

 1. Čo vo všeobecných podmienkach nájdeš a čo nie

V týchto podmienkach nájdeš informácie o tom, akým spôsobom a kedy medzi tebou a nami dochádza k vzniku zmluvy (bod 3.), aké sú naše a tvoje povinnosti zo zmluvy (bod 4.), akým spôsobom môže zmluva predčasne zaniknúť (bod 5.) a ako môžeš postupovať, keď si s niečím nespokojný (bod 6.).

V týchto všeobecných podmienkach nenájdeš:

 • organizačné podrobnosti o konkrétnom podujatí (kedy, kde, ako sa registrovať, za koľko)
 • organizačné pokyny a pravidlá vzťahujúce sa na konkrétne podujatie (ako sa správať, ako sa nesprávať, bezpečnostné pokyny a pod.)
 • herné pravidlá vzťahujúce sa na konkrétne podujatie (ako šermovať, ako čarovať a pod.)

Tieto informácie nájdeš na našich stránkach: https://kralovstvovina.event-horizon.sk/, predovšetkým v sekciách jednotlivých podujatí.

V týchto všeobecných podmienkach nenájdeš ani informácie, ako nakladáme s tvojimi osobnými údajmi, ktoré o tebe spracúvame. Tieto informácie nájdeš tu: https://kralovstvovina.event-horizon.sk/carovna-formulka/ a tu: https://kralovstvovina.event-horizon.sk/cookie-policy/.

 1. Uzatvorenie a vznik zmluvy

Zmluva medzi tebou a nami vzniká okamihom, keď úspešne dokončíš registráciu na niektoré z našich podujatí.

Pozor, ber na vedomie, že okamihom, keď v registračnom formulári stlačíš tlačidlo ,,Zaplatiť”, ,,Registrovať”, resp. tlačidlo s iným nápisom, z ktorého vyplýva povinnosť platby, si povinný nám zaplatiť vstupné na podujatie.

Registrácia je úspešne dokončená až úplným zaplatením aktuálne platného vstupného na podujatie, na ktoré sa registruješ.

O úspešnej registrácii ti od nás príde e-mail. Ak by ti e-mail neprišiel ani po dlhšom čase, napíš nám a problém určite vyriešime. Naša kontaktná e-mailová adresa je uvedená v bode 6.

Poskytovateľ platobných služieb, prostredníctvom ktorého portálu si kupuješ lístky na naše podujatia, má nastavené časové limity na vykonanie transakcie od zarezervovania lístka, resp. od presmerovania na stránku tvojej banky. Tieto limity sú relatívne krátke, okolo 15 minút. Odporúčame ti, aby si preto transakciu dokončil bezodkladne. Ak niektorý z limitov vyprší, zmluva nebude uzavretá a prípadné uhradené peniaze ti budú vrátené.

 1. Povinnosti zmluvných strán

Uzavretím zmluvy podľa predchádzajúceho bodu ti vzniká povinnosť zaplatiť vstupné. Tú si už splnil v procese registrácie, takže máš vlastne o povinnosť menej.

Súčasne sa ale uzavretím zmluvy zaväzuješ na nasledovné:

 • že budeš dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
 • že sa budeš správať tak, aby si nám, ostatným účastníkom, sebe ani iným osobám nespôsobil škodu alebo inú ujmu,
 • že budeš dodržiavať organizačné pravidlá podujatia, ktoré nájdeš v sekcii príslušného podujatia na našej stránke https://kralovstvovina.event-horizon.sk/,
 • že budeš dodržiavať herné pravidlá, ktoré tiež nájdeš v príslušnej sekcii našej stránky https://kralovstvovina.event-horizon.sk/,
 • že budeš dodržiavať akékoľvek ďalšie organizačné a bezpečnostné pokyny organizátorov podujatia.

Uzavretím zmluvy nám vzniká povinnosť zorganizovať pre teba podujatie, na ktoré si sa registroval a umožniť ti zúčastniť sa ho. V rámci tejto povinnosti podľa povahy podujatia (bojovka je niečo iné ako LARP) zabezpečíme priestory na konanie podujatia, podľa našich možností a potrieb podujatia ich vybavíme scénickými prvkami a rekvizitami, pripravíme pravidlá, vytvoríme kostru príbehu a dejových zápletok a budeme zabezpečovať priebeh podujatia. V prípade LARPov ti tiež pomôžeme s tvorbou postavy a jej zapojením do hry.

Naše podujatia závisia do veľkej miery od tvojej vlastnej participácie a od participácie iných účastníkov. Je úplne prirodzené, že môžes mať vo viacerých veciach iný vkus ako organizátori alebo ostatní účastníci. Napriek všetkej našej snahe ti preto nevieme garantovať, že sa na našom podujatí budeš zabávať a ani sa na to nezaväzujeme. Zaväzujeme sa, že pripravíme podujatie, na ktorom budeš mať možnosť sa zabaviť.

Aby si vopred vedel zistiť, či sa ti na našich podujatiach bude páčiť, určite si prečítaj všetky dostupné informácie na našich stránkach, na našom facebooku alebo sa popýtaj kamarátov, ktorí už na našom podujatí boli. Úplne najlepšie bude, keď oslovíš priamo nás. Kontakt na nás nájdeš v bode 6.

Na našich podujatiach sa účastníkom vždy snažíme zaistiť čo najväčší komfort. Väčšinou sa nám podarí zohnať priestor na rozloženie stanov, prístup k pitnej vode, toaletám, sprche alebo k nejakej forme občerstvenia. Tento komfort ti zabezpečujeme nad rámec našich povinností zo zmluvy a nemáš naň zmluvný nárok. Každopádne sa budeme snažiť podujatie ti aj v tomto smere čo najviac spríjemniť, a o tom, čo bude a čo nebude k dispozícii, ťa budeme vopred informovať.

 1. Predčasné skončenie zmluvy a neuskutočnenie podujatia

Na naše služby (organizácia verejných kultúrnych podujatí) sa nevzťahuje právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v lehote 14 dní (k tomu pozri § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Už od okamihu keď sa zaregistruješ na naše podujatie (alebo dokonca ešte predtým), pracujeme na jeho príprave a máme s jeho prípravou náklady. Preto na zrušenie registrácie a vrátenie peňazí nemáš nárok.

Ak sa stane niečo, čo ti zabráni zúčastniť sa podujatia, určite nám daj vopred vedieť a povedz nám dôvod tvojej neúčasti. V odôvodnených prípadoch sa nebránime vráteniu aspoň časti vstupného alebo inej forme pomoci (môžeme skúsiť nájsť niekoho, kto tvoju vstupenku odkúpi). V takýchto prípadoch nás kontaktuj podľa bodu 6.

Samozrejme, ak sa podujatie neuskutoční z dôvodov, za ktoré podľa zákona zodpovedáme, budeme ťa o tom informovať a zabezpečíme ti vrátenie vstupného.

To neplatí v prípadoch, kedy podujatie zrušíme alebo nedokončíme z vážnych bezpečnostných dôvodov (napríklad veľmi zlé počasie) alebo iných dôvodov mimo našej kontroly (vyššia moc). V takom prípade budeme vstupné vracať po odpočítaní našich oprávnených nákladov.

Ak sme ťa z dôvodu porušenia tvojich zmluvných povinností dočasne alebo trvale vylúčili z podujatia, nemáš nárok na vrátenie vstupného.

 1. Komunikácia a reklamácie

Ak nás chceš v akejkoľvek veci kontaktovať, napíš nám e-mail na kralovstvo@event-horizon.sk alebo nám pošli list na adresu: Event Horizon, Šalviová 40, 821 01 Bratislava.

Môžeš nás kontaktovať aj prostredníctvom nášho facebooku, ale ten je určený predovšetkým na neformálnu komunikáciu a poradenstvo. V dôležitých veciach (reklamácie, absencia potvrdenia o registrácii, oznámenie neúčasti, a pod.) nás kontaktuj pomocou vyššie uvedených údajov.

Ak budeš mať pocit, že sme si svoju zmluvnú povinnosť splnili nedostatočne, môžeš nám prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov podať reklamáciu.

Keďže ti na základe zmluvy poskytujeme službu a nie vec, záruka 24 mesiacov sa logicky neuplatní. Reklamáciu musíš podať bezodkladne po zistení nedostatkov a najneskôr do šiestich mesiacov od poskytnutia služby, inak právo uplatniť reklamáciu zanikne.

Ak je vada (nedostatok) neodstrániteľná a službu nie je možné používať dohodnutým spôsobom, v dohodnutom rozsahu, resp. riadne, môžeš sa domáhať zrušenia zmluvy.

Ak je vada (nedostatok) neodstrániteľná, ale službu možno napriek tomu používať primeraným spôsobom, môžeš sa domáhať primeranej zľavy zo vstupného.

Ak je vada odstrániteľná, môžeš sa domáhať primeranej zľavy zo vstupného alebo nápravy vady (doplnenia toho, čo chýba, opravy, výmeny). Voľba je na tebe.

Prijatie reklamácie ti bezodkladne potvrdíme. Spôsob vybavenia tvojej reklamácie určíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie. V obzvlášť zložitých prípadoch spôsob vybavenia reklamácie určíme do 30 dní od prijatia. Reklamáciu vybavíme ihneď po stanovení spôsobu jej vybavenia, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia, inak máš právo od zmluvy odstúpiť.

Tieto všeobecné podmienky sú účinné od 01. 02. 2019.